Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni


Değerli Ziyaretçilerimiz ve Üyelerimiz,


Bu metin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanmıştır. Metnin amacı, veri sorumlusu sıfatıyla Mevkim Biyoteknoloji tarafından kişisel verilerinizin işlenme amacı, aktarılması, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, imhası, KVKK'nın 11. Maddesi'nde sayılan diğer haklarınız ve veri sorumlusu konularında size bilgi sunmaktır.

Mevkim Biyoteknoloji, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, sizden adınızı, soyadınızı, adresinizi, cep telefon numaranızı ve e-posta adresinizi talep etmekte ve işlemektedir.

Mevkim Biyoteknoloji, kişisel verilerinizi hukuki çerçevede, burada bahsedilen işleme amacına uygun ve bahse konu amaçlarla sınırlı olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar dahilinde işleyeceğini ve saklayacağını bildirir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca Mevkim Biyoteknoloji tarafından aşağıda açıklanan amaçlarla ve belirtilen kapsamda işlenecektir:

Adınız, soyadınız, adresiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz ve sipariş adresleriniz;

- Satış sözleşmesini yerine getirmek ve bu bağlamdaki taleplerinizi karşılamak,

- İlgili Kanun ve Yönetmelik başta olmak üzere hukuki mevzuattan doğan sorumluluk ve taahhütlerimizi yerine getirmek,

- Alışverişiniz kapsamında ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişime geçebilmek

amaçlarıyla işlenmektedir.

İnternet sitemize üye olduğunuzda, üyelik formunda yer alan kişisel verileriniz açık rızanızı takiben işlenmektedir. Ayrıca sitemizden beğendiğiniz ürünleri, üyelik oluşturmadan da telefon, whatsapp veya e-posta iletişim kanallarımızı kullanarak sipariş verebilirsiniz. Ancak satın aldığınız ürünlerin size ulaştırılabilmesi ve bu kapsamdaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için alıcı adı, soyadı, adresi, telefonu ve e-posta adresi bilgileri yine işlenmek durumundadır. Mevkim Biyoteknoloji, internet sitesi üzerinden üye olduğunuz takdirde, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kişisel bilgilerinizi kullanabilir. Mevkim Biyoteknoloji, adresiniz hariç burada belirtilen diğer kişisel verilerinizi aynı zamanda, sadece açık rıza vermeniz halinde, yeni ürünlerle ve promosyonlarla ilgili size bilgi vermek, hediye ve indirim kuponu kazanımları gibi reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve sizinle ticari amaçlı iletişim kurmak için işleyebilir.

Mevkim Biyoteknoloji ayrıca, size ait kişisel tanımlayıcı bir bilgi içermemek ve anonim hale getirmek kaydıyla, bu bilgileri istatistiki verilere dönüştürerek reklam ve pazarlama alanında kullanabilir. Verilerin anonimleştirerek kullanımı, KVKK'nın 28. Maddesinin 1. Fıkrasında sayılan ve Kanun kapsamına girmeyen durumlardandır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden sizin tarafınızdan veri girilmesi yoluyla, ve/veya mağazamız, telefon, whatsapp veya e-posta iletişim kanallarımız üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler esnasında toplanmakta, işlenmekte ve veri tabanımızda muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlemesinin Hukuki Dayanağı

İnternet sitemizden mesafeli satış sözleşmesi çerçevesinde verdiğiniz siparişlerde veri işlenmesi; Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, tüketici mevzuatı ve vergi mevzuatından kaynaklanan hukuki sebeplerle, KVKK'nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a, c ve ç bendleri kapsamında sırasıyla Kanun gereği, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması ve veri sorumlusu sıfatıyla Mevkim Biyoteknoloji'nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, sözleşmenin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına sahip olmadığınızı bildiririz.

İnternet sitemize üye olan kullanıcılarımızın üyelik çerçevesinde kendileri tarafından girilen kişisel verileri ise üyenin açık rızasına dayanılarak KVKK'nın 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca işlenmektedir. İnternet sitemize üye olmanız, ayrıca bu hususta açık rıza vermediğiniz sürece, kişisel verilerinizin sizinle reklam, pazarlama amacıyla ticari iletişim kurmak üzere kullanılacağı anlamına gelmemektedir. Kişisel verilerinizin yeni ürünlerle ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, para ve puan kazanımları sağlayan programlar dahil pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve sizinle iletişime geçmek amaçlarıyla işlenmesi ise 6698 Sayılı KVKK'nın 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca açık rızanız sonrasında yapılabilecektir. Bu bağlamda verdiğiniz açık rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

Rızanızı geri çekmeniz durumunda, kişisel verileriniz sizinle iletişime geçmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla kullanılmayacaktır. Onayınızı geri almanızı müteakip bilgileriniz ilk imha işlemi sırasında yok edilecek, silinecek veya anonimleştirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK'nın 8. Maddesi'nin 2. Fıkrası'nın (a) bendi hükümlerine dayanılarak, Kanun gereği ve/veya sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde ve/veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve Mevkim Biyoteknoloji'nin meşru menfaatinin gerektirmesi halinde yurt içerisinde üçüncü kişilere açık rızanıza ihtiyaç olmadan aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, KVKK'nın 8. Maddesi uyarınca talep ettiğiniz ürünlerin teslimatı, hizmetlerin yerine getirilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Mevkim Biyoteknoloji mağazasına, vergi dairesi, bankalar, kargo şirketleri ve iş ortaklarına; Mevkim Biyoteknoloji'nin kanunlardan doğan sorumlulukları gereği yargı kurumlarına, kolluk güçlerine, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara; mali denetim ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirlere, yeminli mali müşavirlere ve mali müşavirlik ve denetim şirketlerine aktarılabilecektir. Ayrıca, Mevkim Biyoteknoloji'nin tamamen ve kısmen devredilmesi halinde, devralan gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, Mevkim Biyoteknoloji'nin faaliyetleri sırasında reklam ve pazarlama hizmeti sunan tedarikçilerine KVKK’nın 8. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca sadece açık rızanıza dayanılarak aktarılabilmektedir. Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara aktarılması hususunda verdiğiniz/vereceğiniz rızayı her zaman geri alabilme hak ve imkanına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Muhafazası ve İmhası

Mevkim Biyoteknoloji, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, ayrıca verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü önlemi almakla yükümlüdür ve bu önlemleri almaya özen göstermektedir.

Kişisel verileriniz, Mevkim Biyoteknoloji ile akdettiğiniz en son tarihli satınalma sözleşmesini müteakip 10 (on) yıl sonunda Mevkim Biyoteknoloji tarafından silinecek veya anonim hale getirilecektir. İnternet sitemize üyelik oluşturmanız halinde üyelik sırasında vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, açık rızanızı geri çekmediğiniz sürece sizinle ticari iletişim kurmak da dahil olmak üzere, üyeliğiniz süresine ilaveten iki (2) yıl süresince muhafaza edilecektir. İnternet sitemize üye olmadığınız takdirde kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesi, Mevkim Biyoteknoloji'den ürün ve/veya hizmet satın aldığınız en son tarihi müteakip iki (2) yıl süresi ile sınırlıdır. Mevkim Biyoteknoloji, iki (2) yıllık süre sonunda kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek amacıyla kullanmayacaktır. Kişisel verileriniz burada belirtilen saklama sürelerini izleyen ilk imha işlemi sırasında silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak, yürürlükteki mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi info@mevkim.com e-posta adresine elektronik olarak, iletişim sayfamızdaki formu doldurarak veya aşağıdaki adrese posta yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Mevkim Biyoteknoloji, talebinizi, ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Ayrıca, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi öncelikle veri sorumlusu olarak Mevkim Biyoteknoloji'ye iletmenizin KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca zorunlu kılındığını, bu yol tüketilmeden Kurula şikayet yoluna gidilemeyeceğini hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusuna yapılacak başvuruların ücretsiz olması gerekmektedir. Ancak, söz konusu talep kapsamında ayrıca bir işlem yapılmasının gerekmesi ve bu işlemin maliyetli olması halinde veri sorumlusu tarafından ücret alınmasına imkân verilmektedir.

Veri Sorumlusu : Mevkim Biyoteknoloji - Emrah Karagöz

Adres : M. Akif Mah. Babacan Sk. No: 9/1 42100 Selçuklu Konya

Telefon : +90 541 205 1085

E-posta : info@mevkim.com

ile iletişime geçebilirsiniz.

Talebiniz halinde Mevkim Biyoteknoloji kişisel verilerinizi ve aydınlatma metnini güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için

Kurul : Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres : Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat Çankaya Ankara

Telefon : +90 312 216 5000

Web Adresi : http://www.kvkk.gov.tr/ adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İnternet sitemizle ilgili Çerez Politikasına ise buradan ulaşabilirsiniz.